REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego 

CandiaGaz.pl

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy CandiaGaz, działający pod adresem https://candiagaz.pl, prowadzony przez CANDIA K.JELEŃ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 275A, 43-603 Jaworzno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000279570, NIP: 6321001207, REGON: 27225188 (dalej również jako "Sprzedający"), prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów, za pośrednictwem sieci Internet.

 

 1. Klient/Kupujący może kontaktować się ze Sprzedającym korespondencyjnie pod adresem: ul. Grunwaldzka 275A, 43-603 Jaworzno, pod adresem poczty elektronicznej: biuro@candiagaz.pl, pod numerem telefonu: 605-555-172.

 

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2020, poz. 1740 z późn. zm.).

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym CandiaGaz, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. Od 1 stycznia 2021 r. przez Konsumenta rozumie się także Kupującego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zawierającą ze Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu internetowego CandiaGaz umowę bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego Kupującego, w sytuacji, gdy taka umowa nie posiada dla tego Kupującego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez tego Kupującego działalności gospodarczej. 

Kupujący/Usługobiorca/Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach sklepu internetowego CandiaGaz, w tym telefonicznie. 

Przedsiębiorca – Kupujący będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.

Regulamin – niniejszy dokument.

Sklep internetowy CandiaGaz - platforma e-commerce, za pomocą której Sprzedający, na warunkach określonych w Regulaminie, oferuje swoje Towary do sprzedaży drogą elektroniczną. 

Sprzedający/Usługodawca – CANDIA K.JELEŃ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 275A, 43-603 Jaworzno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000279570, NIP: 6321001207, REGON: 27225188.

Towar – produkt prezentowany w sklepie internetowym CandiaGaz, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów (gaz płynny propan-butan w butli 11kg oraz butla 11kg na gaz płynny propan-butan).

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.).

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 1. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego CandiaGaz Towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich. O łącznej cenie (wraz z podatkami) Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Kupujący jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

 

 1. Ceny widniejące na stronach internetowych CandiaGaz, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie w sklepie internetowym CandiaGaz lub dzwoniąc pod numer telefonu wskazany niżej, składa ofertę kupna określonego Towaru za cenę i o cechach podanych w jego opisie na stronie Sklepu internetowego CandiaGaz.

 

 1. Cena podana przy każdym Towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych. Sprzedający informuje, że informacje handlowe o Towarach i usługach, jak również ceny sprzedaży Towarów podawane w siedzibie Sprzedającego nie mają zastosowania do zakupów dokonywanych na stronie internetowej CandiaGaz i odwrotnie.

 

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów prezentowanych na stronach Sklepu internetowego CandiaGaz, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

 1. Sprzedający oświadcza, że zapewnia wysoką jakość świadczonych usług, a Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego CandiaGaz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty, legalizacje oraz parametry jakości wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Sprzedający ponadto oświadcza, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi na okres od 16 października 2014 r. do 31 grudnia 2030 r. (koncesja Nr OPC/13025/8264/W/OKA/2014/PS udzielona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 maja 2014 r., zmieniona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 marca 2019 r.).

 

 

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby Towary prezentowane na stronach sklepu internetowego CandiaGaz pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

 1. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tymi formami sprzedaży.

 

 

§ 2

TRANSAKCJA, WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY I PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Zamówienia w sklepie internetowym CandiaGaz można dokonywać:
 1. poprzez stronę internetową sklepu CandiaGaz – w trybie rejestracji Konta na stronie sklepu bądź bez rejestracji,
 2. telefonicznie – dzwoniąc pod numer 32 615-50-10, 32 615 62 79, 601 431 667 (całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls według aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego) 24h/dobę (godziny telefonicznego przyjmowania zamówień mogą być okresowo skracane).
   
 1. Podczas dokonywania Zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imię i nazwisko, adres Kupującego, adres Dostawy (jeżeli jest inny niż adres Kupującego), telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP, nazwa lub firma przedsiębiorcy.
 1. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu Zamówienia, przyjęcie Zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

 

 1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego CandiaGaz oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy. W przypadku zamówień telefonicznych, po zakończeniu rozmowy telefonicznej, Kupujący otrzymuje na podany przez niego podczas rozmowy telefonicznej numer  telefonu potwierdzenie złożenia Zamówienia od Sprzedającego.

 

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie (wzór formularza dostępny pod linkiem, stanowi także załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), które może zostać wysłane pocztą na adres: ul. Grunwaldzka 275A, 43-603 Jaworzno, może to także zrobić drogą mailową na adres biuro@candiagaz.pl,  bądź poprzez wypełnienie formularza dostępnego po zalogowaniu do swojego panelu w sklepie ("Odstąpienie od umowy w 14 dni"). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

 

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu przekazania jej dostawcy Sprzedającego lub osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy Towar należy dostarczyć na adres: ul. Grunwaldzka 275A, 43-603 Jaworzno bądź dostawcy Sprzedającego lub osobie przez niego upoważnionej niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący dostarczy Towar na powyższy adres lub przekaże Towar dostawcy Sprzedającego lub osobie upoważnionej przed upływem terminu 14 dni. Do zwracanego Towaru należy dołączyć oryginalne dokumenty zakupu (paragon lub fakturę VAT).

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy,  gdy Kupujący zamierza samodzielnie dostarczyć zwracany Towar na powyższy adres należy zachować środki ostrożności. W szczególności zalecamy transport butli wyłącznie w pozycji stojącej, zabezpieczonej przed niekontrolowanym przemieszczaniem się.  W innym wypadku, po odstąpieniu od umowy, Kupujący winien skontaktować się ze Sprzedającym pod numerem 32 615 50 10, 32 615 62 79, 601 431 667 w celu ustalenia terminu zwrotu Towaru dostawcy Sprzedającego lub osobie przez niego upoważnionej. 

 

 1.  Jeżeli Kupujący wybierze opcję zwrotu Towaru poprzez dostarczenie Towaru dostawcy Sprzedającego (pracownikowi firmy Candia), Kupujący zobowiązany jest pokryć koszt transportu butli w kwocie 20 PLN brutto. Zwrot Towaru w ten sposób polega na odebraniu butli od Kupującego przez pracownika Sprzedającego (firmy Candia).

 

 

 1.  Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem od umowy, tj. koszty samodzielnego dostarczenia zwracanego Towaru na adres wskazany powyżej. 

 

 1. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy Towar musi być kompletny (w szczególności musi posiadać zaślepkę na zaworze i oryginalną foliową plombę  termokurczliwą rozlewni Candia) i nie może nosić śladów jakichkolwiek uszkodzeń. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenia wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconego Towaru lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym Sprzedającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. 

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., w szczególności w przypadku umowy:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, tj. m.in. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy dostawca Sprzedającego lub osoba upoważniona przez Sprzedającego podłączy zakupiony Towar (butlę) do instalacji gazowej na zlecenie Konsumenta,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, tj. m.in. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy doszło do rozpieczętowania/rozplombowania Towaru, usunięcia z Towaru plomb, zaślepek,
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, tj. m.in. Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy w przypadku gdy dostawca Sprzedającego lub osoba upoważniona przez Sprzedającego podłączy zakupiony Towar (butlę) do instalacji gazowej na zlecenie Konsumenta. 

 

 1.     13.Uprawnienia i obowiązki związane z prawem odstąpienia przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

 

§ 3

SZCZEGÓLNE WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPU TOWARÓW

 

 1. Kupujący ponosi odpowiedzialność za właściwy dobór Towaru do konkretnego zastosowania i posiadanej instalacji, przydatności Towaru do posiadanej instalacji. Kupujący odpowiada również za zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, wytycznymi i przepisami prawnymi zamontowania zakupionych Towarów. 

 

 1. Zabronione jest samodzielne wykonywanie napraw, przeróbek oraz regulacji zakupionych Towarów. 
 2. Umowa Sprzedaży nie obejmuje usługi podłączenia butli do instalacji gazowej Kupującego. Dostawca sklepu CandiaGaz może na życzenie Klienta, podłączyć butlę do instalacji gazowej Kupującego oraz sprawdzić jej szczelność (nieodpłatna usługa podłączenia butli). Wówczas zastosowanie znajduje § 2 ust. 13 niniejszego Regulaminu. Dostawca sklepu CandiaGaz może odmówić podłączenia butli do instalacji gazowej Kupującego, w przypadku gdy instalacja ta budzi wątpliwości, że jest niezgodna z obowiązującymi w tym zakresie normami, wytycznymi i przepisami prawnymi, a w szczególności gdy może powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz narażać na powstanie szkód materialnych. Kupującemu w razie odmowy podłączenia Towaru nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze w stosunku do Sprzedającego, niezależnie od ich podstawy prawnej. 

 

§ 4

PŁATNOŚĆ i FAKTURA VAT

 

 1. Po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia płatności na rzecz Sprzedającego.
 2. W sklepie CandiaGaz istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

 

 1. Płatność za pobraniem - wybierając tę metodę Kupujący uiszcza płatność dostawcy Sprzedającego (gotówką lub kartą płatniczą). Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji;

 

 1. Dostępne formy płatności widoczne są dla Kupującego przy składaniu zamówienia.

 

 1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikiem ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z Towarem.

 

 1. Akceptując Regulamin Kupujący dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedającego zgodnie z art.  106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 2. Akceptacja Kupującego nie wyłącza prawa Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

 

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji lub zamówieniu, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

 

 1. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym (przy założeniu Konta) lub formularzu zamówienia. Zmiana adresu e-mail Kupującego wymaga powiadomienia Sprzedającego w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedającego przez Kupującego o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

 

 1. Kupujący jest uprawniony do wycofania akceptacji  stosowania faktur elektronicznych w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: ul. Grunwaldzka 275A, 43-603 Jaworzno lub elektronicznie na adres: biuro@candiagaz.pl W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Kupującego o wycofaniu akceptacji Sprzedający traci prawo do wystawiania i przesyłania Kupującemu faktur w formie elektronicznej.

 

§ 5

DOSTAWA

 

 1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium miasta Jaworzno, województwo śląskie, Polska. 

 

 1. Sprzedający dokonuje realizacji Zamówienia (dostawy) 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty, w godzinach od 7:00 – 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 
 2. Czas realizacji Zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na przygotowanie zamówionego Towaru do wysyłki, wysyłkę, powiększony o czas na jego dostawę.

 

 1. Czas dostawy zależy od rodzaju przesyłki, ilości zamówionych Towarów i adresu odbiorcy (Kupującego). Szacowany czas dostawy dla poszczególnych Towarów określony jest na stronie Sklepu internetowego CandiaGaz na karcie poszczególnego Towaru. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby wysyłka Towaru i dostawa nastąpiła w czasie podanym w karcie Towaru w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości wysyłki i dostawy Towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

 

 1. Dostawa Towaru realizowana jest przez dostawców sklepu CandiaGaz. Nie prowadzimy sprzedaży wysyłkowej Towarów. 

 

 1. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący, koszt ten wliczony jest w cenie Towaru. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta pod adresem: ul. Grunwaldzka 275A, 43-603 Jaworzno jest bezpłatny.

 

 1. Koszt dostawy Towarów wliczony jest w cenę brutto podaną przy Towarze.

 

 1. Zaleca się, aby Kupujący ocenił stan Towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez dostawcę w jego obecności. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia Towaru zaleca się w obecności dostawcy sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia (druk dostępny pod linkiem, stanowiący również załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Reklamowany Towar, należy wraz z fakturą sprzedaży bądź paragonem zwrócić dostawcy. Koszt zwrotu reklamowanego Towaru ponosi w tym przypadku Sprzedający. Rozpatrzenie reklamacji następuje zgodnie z procedurą  reklamacyjną opisaną w § 6 "Reklamacje i zwroty", która to procedurę stosuje się również w przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym (po przyjęciu Towaru od dostawcy). 

 

 1. W momencie przyjęcia Towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór odbierając paragon lub fakturę VAT. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

 

§ 6

REKLAMACJE I ZWROTY

 

 

 1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

 

 1. Jeżeli po przejściu własności Towaru na Kupującego stwierdzi on, że Towar posiada wady fizyczne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

 

 1. W przypadku stwierdzenia wady, Kupujący może wypełnić protokół reklamacyjny dostępny pod linkiem/ stanowiący również załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W opisie reklamacji Kupujący powinien w szczególności wskazać na czym jego zdaniem polega wada Towaru, kiedy została ona stwierdzona, czego Kupujący domaga się od Sprzedającego oraz podać swoje dane kontaktowe. Wraz z reklamowanym Towarem należy dostarczyć Sprzedającemu komplet dołączonych do Towaru akcesoriów. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta: pisemnie na adres siedziby Sprzedającego: ul. Grunwaldzka 275A, 43-603 Jaworzno lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@candiagaz.pl Zgłaszany do reklamacji Towar powinien być kompletny, włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność Towaru lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania Towaru. 

 

 1. Reklamowany Towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego: ul. Grunwaldzka 275A, 43-603 Jaworzno lub skontaktować się ze Sprzedającym pod numerem telefonu: 32 615-50-10, 32 615 62 79, 601 431 667 celem odbioru reklamowanego Towaru przez dostawcę Sprzedającego. Zaleca się środki ostrożności wskazane w § 2 ust. 9 niniejszego Regulaminu.

 

 1. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@candiagaz.pl

 

 1. Sprzedający poinformuje Kupującego o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. W przypadku nieuznania reklamacji skierowanej do Sprzedającego przedstawi on uzasadnienie swojej decyzji. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekaże Kupującemu na papierze lub innym trwałym nośniku (na podany adres poczty elektronicznej).

 

 1. Zaleca się, aby Kupujący odbierając przesyłkę z Towarem pokwitował jej odbiór w obecności dostawcy sklepu CandiaGaz z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo, że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.

 

 1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady jedynie w przypadku stwierdzenia wady przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Kupującemu (art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego). W przypadku sprzedaży Towaru w obrocie między Kupującymi nie będącymi Konsumentami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

 

 1. W przypadku, gdy Kupujący nie zgadza się z decyzją Sprzedającego o odmowie uwzględnienia reklamacji, Kupujący może skierować sprawę pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. Jeżeli Kupującym jest Konsumentem i chce rozwiązać spór ze Sprzedającym bez kierowania sprawy do sądu powszechnego, to może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów:

 

 1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2020.1706 t.j. z dnia 2020.10.05), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania Inspekcji Handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (Dz.U.2017.1014 z dnia 2017.05.250),
 2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U.2020.1706 t.j. z dnia 2020.10.05), z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

Formularze wniosków, o których mowa powyżej, są dostępne w sekretariacie każdego sądu polubownego oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy obie strony wyrażą zgodę na rozstrzygnięcie sporu w tym postępowaniu. Rozwiązanie sporu w drodze mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Skorzystanie z mediacji nie wyłącza możliwości wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego lub skierowania sprawy do sądu polubownego. Wyrok sądu polubownego lub ugoda przed nim zawarta mają moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego lub ugodą zawartą przed sądem powszechny po ich uznaniu przez sąd powszechny albo po stwierdzeniu przez sąd powszechny ich wykonalności. 

 1. Kupujący, będący Konsumentem, ma również prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub może zasięgnąć informacji u właściwej miejscowo Federacji Konsumentów.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php i https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

§ 7

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW
 (OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2021 R.)

 

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Sprzedaży, którą zawiera ze Sprzedającym, nie ma charakteru zawodowego.
 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 powyżej jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:
  1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
  2. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 3. W przypadku sprzedaży Towaru w obrocie między Sprzedającym a osobą prowadzącą działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 powyżej, na podstawie art. 558 § 1 zdanie drugie  Kodeksu Cywilnego w zw. z art. 5564 Kodeku Cywilnego, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego względem Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 powyżej traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży, którą zawarł ze Sprzedającym posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 5. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1 powyżej nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

 

§ 8

WARUNKI ŚWIADCZENIA PRZEZ SKLEP INTERNETOWY CANDIAGAZ
 USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

 1. W Sklepie internetowym CandiaGaz dostępne są następujące usługi elektroniczne: 
 1. Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w sklepie internetowym. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców będących Przedsiębiorcami niezbędne jest także podanie nazwy lub firmy oraz numeru NIP. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy.
 2. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży. Korzystanie z Formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Kupującego łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu internetowego po wypełnieniu Formularza zamówienia pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych dotyczących Kupującego: imię i nazwisko/nazwa lub firma, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Towar/y, ilość Towarów, miejsce i sposób dostawy Towaru/Towarów, sposób płatności. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami niezbędne jest także podanie nazwy lub firmy przedsiębiorcy oraz numeru NIP.  Usługa elektroniczna Formularz zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. Informacje zawarte w Formularzu zamówienia mogą zostać zapisane przez Usługobiorcę poprzez kliknięcie checkboxa: „Zapisz te informacje w celu wykorzystania następnym razem”, co oznacza, że informacje zostaną zapisane i będą widoczne przy kolejnym Zamówieniu. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia zapisywania tych informacji, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy.
 3. Newsletter – usługa elektroniczna, świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub sms, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści zawierających informacje o Towarach, nowościach, promocjach w Sklepie internetowym CandiaGaz. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego i zaznaczeniu odpowiedniego checkboxa: □ Informuj mnie o nowościach i ekskluzywnych ofertach w trakcie zakładania Konta lub w trakcie składania Zamówienia.   Usługa elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, rezygnacji z newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy (wycofania wyrażonej zgody). 

 

 1. Do korzystania ze sklepu internetowego CandiaGaz niezbędny jest komputer lub urządzenie mobilne z procesorem o taktowaniu min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja > 7.0), Mozilla Firefox, Opera, Chrome), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupujących i przekazu danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego CandiaGaz usługami, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Kupujący korzystający ze Sklepu internetowego CandiaGaz jest zobowiązany w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
  2. korzystania ze Sklepu internetowego CandiaGaz w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego CandiaGaz niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Sklepu internetowego CandiaGaz w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  5. korzystania ze Sklepu internetowego CandiaGaz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 4. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego CandiaGaz. Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego CandiaGaz.
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego CandiaGaz Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: CANDIA K.JELEŃ SPÓŁKA JAWNA, ul. Grunwaldzka 275A, 43-603 Jaworzno lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@candiagaz.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego CandiaGaz.

 

 1. Sprzedający będzie rozpatrywać reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji (na papierze lub innym trwałym nośniku tj. na podany adres poczty elektronicznej).

 

 

§ 9

SPRZEDAŻ TELEFONICZNA

 

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku dokonywania zakupu Towarów dostępnych w sklepie CandiaGaz na odległość za pośrednictwem połączenia telefonicznego, z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu. 

 

 1. Do złożenia Zamówienia za pośrednictwem połączenia telefonicznej konieczne

jest posiadanie przez Kupującego aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

 1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem telefonu, Kupujący kontaktuje się z pracownikiem Sprzedającego pod numerem 32 615-50-10. 

 

 1. Warunkiem połączenia z pracownikiem Sprzedającego jest zapoznanie się z

treścią niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie internetowej.

 

 1. Podczas rozmowy telefonicznej pracownik Sprzedającego udziela Kupującemu informacji o cenie Towarów, którymi zainteresowany jest Kupujący, weryfikuje ich dostępność. Pracownik Sprzedającego przedstawia podstawowe informacje o skutkach prawnych zawarcia umowy oraz odpowiada na ewentualne pytania, udzielając jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim. Kupujący składając Zamówienie przez telefon, podaje pracownikowi Sprzedającego nazwę Towaru oraz ilość Towarów jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości Zamówienia Kupujący określa sposób i adres dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje swój adres poczty elektronicznej w celu potwierdzenia Zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Kupującego Zamówienia przez telefon, Kupujący informowany jest o danych Sprzedawcy, z którym zostanie zawarta umowa sprzedaży, o cenie łącznej wybranego Towaru lub Towarów i usługi dodatkowej (wraz ze sposobem realizacji) oraz o łącznym koszcie wybranego sposobu dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z umową sprzedaży. Kupujący potwierdza Zamówienie, składa ewentualne zastrzeżenia, prosi o uzupełnienie zamówienia albo rezygnuje z jego realizacji.

 

 1. Złożenie zamówienia następuje podczas połączenia telefonicznego. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Po zakończeniu rozmowy telefonicznej, Kupujący otrzymuje na podany przez niego podczas rozmowy telefonicznej adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia Zamówienia od Sprzedającego.

 

 

 

§ 10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Realizując obowiązki informacyjne, określone w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), dalej „RODO” informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych od Kupujących poprzez Sklep internetowy CandiaGaz lub telefonicznie jest CANDIA K.JELEŃ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 275A, 43-603 Jaworzno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS: 0000279570, NIP: 6321001207, REGON: 27225188 (dalej zwana w niniejszym paragrafie jako „Administrator”). Kupujący może skontaktować się z Administratorem pisząc na adres korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 275A, 43-603 Jaworzno bądź na adres poczty elektronicznej: biuro@candiagaz.pl lub telefonicznie pod numerem: 32 615-50-10, 32 615 62 79, 601 431 667.
 1. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Klientów:

a) w związku z założeniem Konta Klienta: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę lub firmę;

b) w związku ze złożeniem Zamówienia: adres e-mail, imię i nazwisko, adres, telefon, a w przypadku przedsiębiorców również NIP, nazwę lub firmę;

d) w związku ze świadczeniem usługi Newslettera: adres e-mail lub telefon.

Podczas korzystania ze Sklepu internetowego Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu , typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

 

 1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w poniższych celach:
 1. w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży, której Kupujący jest stroną oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy Sprzedaży i realizacji jej postanowień (negocjacji, skierowania oferty, zamówienia, kontaktu związanego z ofertą, zamówieniem), jak również w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 2. w celu prowadzenia konta Klienta – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 3. w celu realizacja procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 4. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży, wynikających z obowiązujących przepisów prawa (obowiązków podatkowych, księgowych, rachunkowych, archiwizacyjnych, rozliczanie finansowe - faktury wchodzące i wychodzące) - podstawa prawna:  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, 
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wynikających z zawartej Umowy Sprzedaży, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 6. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, 
 7. w celu ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Administratora poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 8. wewnętrznych celów administracyjnych Administratora, w tym w celach analitycznych i statystycznych (lepszego doboru usług do potrzeb klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.) co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane:
 1. podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora, to jest pracownikom Administratora i/lub osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek pracy u Administratora (świadczącym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej), 
 2. podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, głównie organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. Sądy, Prokuratura, Policja, organy egzekucyjne), 
 3. podmiotom, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora (podmiotom, z których usług Administrator korzysta przy realizowaniu swoich zadań) na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi księgowe, podatkowe, kadrowo-płacowe,  usługi IT i hostingu, usługi świadczenia pomocy prawnej, windykacyjne, usługi archiwizacji dokumentów, firmy realizujące usługi kurierskie i pocztowe lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów do Kupujących, operatorom systemów płatności elektronicznych (w przypadku wybrania tej formy płatności), podmiotom rozpatrującym reklamacje, podmiotom świadczącym usługi newslettera (w przypadku wyrażenia zgody na newsletter).
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w ust. 3 celów przetwarzania, tj.: 
 1. w zakresie realizacji Umowy Sprzedaży, w ramach której i w związku z którą dane osobowe są przetwarzane, przez okres zawierania i realizacji umowy (do czasu zakończenia wykonywania umowy), a po tym czasie dla dochodzenia ewentualnych roszczeń – do upływu okresu przedawnienia określonego przepisami kodeksu cywilnego lub innych (co do zasady do 6 lat po zakończeniu umowy). Wskazany  termin  może  ulec  przedłużeniu do czasu zakończenia dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikłych z umowy. W przypadku prowadzenia konta Klienta - przez okres jego utrzymywania w Sklepie internetowym CandiaGaz i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Klienta żądania jego usunięcia,
 2. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych i realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Kupującego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 
 3. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży (jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych np. obowiązków określonych przepisami prawa podatkowego, przepisami księgowymi i przepisami z zakresu rachunkowości) – przez okresy wskazane w tych przepisach lub przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora (co do zasady do 5 lat liczone od końca roku kalendarzowego, w którym umowa uległa rozwiązaniu lub wygasła).
 1. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:
 1. prawo do dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,

prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Administrator ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu, (v) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (vi) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vii) o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana;

 1. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Pana/Pani danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

 1. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,

prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Pana/Pani danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przetwarzanie i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) w razie wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania, o ile  nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub w razie wniesienia sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania, (iv) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO

prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy: (i) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych, (ii) przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pan/Pani ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania (iii) Administrator nie potrzebuje już Pana/Pani danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Panu/Pani potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (iv) w razie wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu;

 1. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;

prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Pana/Pani danych osobowych, które dostarczył/a Pan/Pani Administratorowi, oraz prawo żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową;

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO

prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego;

 1. prawo do cofnięcia zgody

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 1. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży oraz brak możliwości realizacji przez Administratora celu przetwarzania w odniesieniu do działań, w ramach których przetwarzane są dane osobowe od Pana/Pani pozyskane.

 

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), ani do organizacji międzynarodowych. 

 

 1. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pana/Pani danych osobowych  narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Za wyraźną zgodą Kupującego jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dostarczenia informacji handlowych oraz ofert marketingowych w formie newslettera (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Wyrażenie takiej zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa: □ Informuj mnie o nowościach i ekskluzywnych ofertach  odpowiednich checkboxów znajdujących się w formularzu zamówienia [ □ Chcę otrzymywać E-mail Newsletter (możliwość późniejszej rezygnacji lub □ Chcę otrzymywać SMS Newsletter (możliwość późniejszej rezygnacji)]. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, nie jest warunkiem realizacji Zamówienia, ani prowadzenia konta Klienta w Sklepie internetowym. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody, w celach wskazanych w zdaniu pierwszym, będzie się odbywało do czasu wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Sklep CandiaGaz jest hostowany przez Shopify.com. Z informacjami na temat działalności hosta, jego polityką prywatności, zgodności Shopify z RODO, można zapoznać się na jego stronie: https://help.shopify.com/pl/manual/your-account/privacy/GDPR.

 

 1. W przypadku Kupujących będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej przetwarzanie może  dotyczyć przekazanych  przez  Kupującego  danych  osobowych  jego reprezentantów, właścicieli, pełnomocników lub pracowników bądź też innych osób podanych do kontaktu. Z uwagi na fakt, iż dane osobowe osób zgłoszonych do kontaktu ze Sprzedającym nie są pozyskiwanie przez niego niekiedy bezpośrednio, Kupujący zobowiązuje się przekazywać niniejszą informację o przetwarzaniu danych osobowych wszystkim osobom, które Kupujący zgłosił lub zgłosi do kontaktu w relacjach z Administratorem.

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego CandiaGaz zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu Towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.). Sprzedający wskazuje jednak, że Sprzedający dostarcza tylko Towar z firmową plombą termokurczliwą (znajdującą się na zaworze) z logiem firmy CANDIA K.JELEŃ SPÓŁKA JAWNA; Sprzedający dostarcza Towar w butli z logiem firmy CANDIA K.JELEŃ SPÓŁKA JAWNA lub Towar bez loga.  
 2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego CandiaGaz towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
   
 3. Sprzedający szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod linkiem wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 5. Do złożenia Zamówienia w sklepie internetowym CandiaGaz, jak i telefonicznie konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze stron sklepu internetowego CandiaGaz zobowiązany jest do nieumieszczania na tych stronach treści o charakterze bezprawnym.
 7. Sprzedający nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 8. Niniejszy Regulamin jest dostępny nieodpłatnie pod adresem internetowym https://candiagaz.pl/policies/terms-of-service, oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby firmy
   CANDIA K.JELEŃ SPÓŁKA JAWNA ul. Grunwaldzka 275A, 43-603 Jaworzno.
 9. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 10. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu na zasadach określonych poniżej. Zmiany będą publikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie sklepu internetowego CandiaGaz wraz z informacją o dokonanych zmianach. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. Każdorazowo do dokonania zakupów w sklepie internetowym CandiaGaz konieczne jest zapoznanie się z aktualną wersją Regulaminu i jej akceptacja.
 11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2021 r.

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2